Inbraakbeveiliging

Ongewenst bezoek, vandalisme en inbraak in woonhuis of bedrijfspand zijn vervelende incidenten die uw bedrijfsvoering of woongenot negatief beïnvloeden en kosten met zich meebrengen.

Inbraakbeveiliging-alarm

Mijland Security denkt graag met u mee over de inzet van elektronische beveiligingssystemen die helpen bij het beveiligen van uw bedrijfspand, terrein, woonhuis en eigendommen.

Meer info over inbraakbeveiliging

Toegangscontrole

Beveiliging speelt een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven. Drie vragen spelen een belangrijke rol bij toegangscontrole, dat zijn de 3 W’s: 

Toegangscontrole-druppel

  • Wie is dient toegang te krijgen;
  • Waar, in welke ruimtes, moet iemand toegang hebben;
  • Wanneer moet iemand toegang hebben.

Meer info over toegangscontrole

Brandbeveiliging

Bij brand is er geen tijd om na te denken! Een betrouwbare brandpreventie is een van de basiskenmerken van veiligheid in een bedrijf of huis. Een snelle signalering van brand voorkomt schade en slachtoffers.

brandmelder

 Met deskundig advies over de toepassingen binnen een brandalarmsysteem zoals rookmelders, blussystemen, brandblussers etc. helpen wij u graag.

Meer info over brandbeveiliging

Camerabeveiliging

Altijd zicht op wat er gebeurt in uw pand? Vanaf uw vakantieadres de beveiligingscamera’s in de tuin, woning of uw bedrijfspand benaderen? Geen probleem!

camera blauwe achtergronf

Wij kunnen u helpen om uw pand of terrein goed in beeld te brengen met een bewakingscamera. Ook een combinatie met het inbraakalarm is mogelijk.

Wat is voor u de beste oplossing………..?

Meer info over Camerabeveiliging

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Beveiligingsoutlet, gevestigd in Goirle aan Den Brem 75 (5052 RB),

zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18083006

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

aanbiedingen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van Beveiligingsoutlet (hierna: BO) en op alle met BO gesloten

overeenkomsten.

1.2. Door het gebruik van de webshop van BO en/of het plaatsen van

een bestelling, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden,

1.3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk

schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn

op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de

aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen

bestaan, dan gelden de betreffende bepalingen uit de aanvullende

voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend

worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is

overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De

overeengekomen afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de

overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

1.5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij

ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op

nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

1.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is,

wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige,

vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter

vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde

bepaling in acht worden genomen.

1.7. Algemene voorwaarden die door de koper van BO worden

gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk

schriftelijk door BO is ingestemd. Onder 'koper' wordt verstaan

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BO in een

contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.8. BO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te

wijzigen of aan te vullen.

2. Offertes en overeenkomsten

2.1. Offertes en prijzen van BO zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is

aangegeven. Eventuele aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts

geldig zolang de voorraad strekt.

2.2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur

van twee weken, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

2.3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen

aanbod is BO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan

niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

BO anders aangeeft.

2.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een

orderbevestiging door BO , op welke wijze dan ook, aan de koper is

toegezonden of zodra de koper via elektronische weg heeft betaald of

een machtiging of akkoord voor de levering heeft gegeven. Een

overeenkomst kan door BO worden herroepen in geval de koper niet

aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat

geval zal BO de koper dit binnen tien dagen na ontvangst van de

orderbevestiging mededelen.

2.5. Koper en BO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken

van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot

stand komt zodra aan de voorwaarde van lid 4 is voldaan. Het

ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de

verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De

elektronische bestanden van BO gelden hierbij als een vermoeden

van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

2.6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc.

met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van

producten of diensten die telefonisch of via elektronische weg worden

verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

BO garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, producten

en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming

zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding

en/of ontbinding.

2.7. Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst

blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de

eventueel te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

dienovereenkomstig aanpassen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

2.8. Indien door of namens de koper in de overeenkomst wijzigingen, van

welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de

uitdrukkelijke instemming van BO.

2.9. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of

aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor

worden beïnvloed. BO zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op

de hoogte stellen.

2.10. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële

en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BO de koper hierover

inlichten. Alle eventuele meerkosten verbonden aan de wijziging of

aanvulling komen voor rekening van de koper.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is vermeld.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht BO niet tot het verrichten

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel

van de opgegeven prijs.

3.3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een

vaste prijs overeenkomen voor de te verrichten werkzaamheden. Dit is

nader gespecificeerd in de offerte. Indien geen vaste prijs is

overeengekomen, zal het uurloon worden vastgesteld op basis van

werkelijk bestede uren. Het uurloon wordt berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van BO, geldend voor de periode waarin de

werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

3.4. De koper is de prijs verschuldigd die BO in haar orderbevestiging

conform artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden aan haar heeft

medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na

totstandkoming van de overeenkomst met BO worden gecorrigeerd.

3.5. Ingeval van een overeenkomst waarbij sprake is van door de koper te

betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen

onderhoudscontracten en meldkamerabonnementen, geldt dat JSW

gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een

termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan

te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6. Indien BO en de koper overeen zijn gekomen dat BO ten behoeve

van de koper een overeenkomst sluit met een derde en deze derde

verhoogt haar prijzen of tarieven, dan is BO gerechtigd om met

onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te

berekenen aan de koper.

3.7. Indien de koper niet akkoord wenst te gaan met een door BO

kenbaar gemaakte aanpassing van de prijzen en/of tarieven als

bedoeld in dit artikel, dan is de koper gerechtigd om binnen zeven

werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk

op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop

de prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

4. Betaling

4.1. Facturen dienen middels vooruitbetaling, eenmalige machtiging, iDeal

of contant bij aflevering van de goederen en/of oplevering van de

diensten te worden voldaan.

4.2. In afwijking van het in lid 1 gestelde, is BO gerechtigd, na schriftelijk

verkregen toestemming van de koper, aan de koper gefactureerde

bedragen middels een automatische incasso ten laste van de giro- of

bankrekening van de koper te laten uitvoeren. Indien de koper de

incasso, binnen een termijn van dertig dagen, ongedaan wenst te

laten maken, dient de koper vooraf in overleg met BO te treden.

4.3. Ingeval door BO een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat

door het enkele verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is.

4.4. Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de koper vanaf de dag

waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag

der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente

verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand

voor een volle maand wordt gerekend.

4.5. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke

kosten, van welke aard dan ook, die BO als gevolg van de niet nakoming

door de koper van diens (betalings)verplichtingen heeft

moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de

hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

4.6. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de

koper is BO bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te

ontbinden of (verdere) levering van producten en/of diensten op te

schorten tot het moment waarop de koper de (betalings)verplichtingen

volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en

kosten daaronder begrepen.

4.7. De koper is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van BO

zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband

met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan BO

verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige

schulden aan BO , uit welke hoofde dan ook.

4.8. De koper heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding

wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in

deze algemene voorwaarden voorzien. BO heeft het recht al

hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van

de koper heeft te vorderen, te verrekenen.

5. Levering en levertijden

5.1. Leveringen van producten en/of diensten vinden in principe altijd zo

snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal BO bij het tot stand komen

van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd

geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen daaraan geen rechten

worden ontleend. BO kan nadere informatie omtrent de levertijd

mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft

slechts een indicatief karakter, en derhalve kunnen ook daaraan geen

rechten omtrent de levertijd worden ontleend. Indien een aangegeven

levertijd voor de koper heeft te gelden als fatale termijn, dient zulks

door de koper uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en

door BO schriftelijk te worden bevestigd.

5.2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de koper

wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer

beschikbaar is. BO streeft ernaar vertragingen binnen twee

werkdagen na een bestelling per e-mail aan de koper te melden.

5.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en

prijzen gelden.

5.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt

verzending van de goederen voor rekening en risico van de koper,

ook indien het vervoer door BO en/of voor haar rekening mocht

plaatsvinden. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale

prijzen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere

voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan

verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper gemeld.

6. Risico

6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die onderwerp

van een overeenkomst zijn, gaat over op de koper bij aflevering, en

wel op het moment waarop de goederen in de feitelijke

beschikkingmacht van de koper of van een door de koper

ingeschakelde tussenpersoon zijn gebracht, dan wel op het moment

dat BO aan de koper heeft verklaard dat de goederen ter

beschikking van de koper worden gehouden.

7. Uitvoering van dienstverlening

7.1. BO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en

ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en

wetenschap.

7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit

vereist, heeft BO het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden. BO staat garant dat deze derden akkoord

gaan met alle voorwaarden van de overeenkomst, in het bijzonder

inzake geheimhouding en non-concurrentie en zij dienen hun

auteursrechten over te dragen aan BO. Ook in die situatie gelden de

onderhavige algemene voorwaarden.

7.3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie,

waarvan BO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of

mogelijk relevant zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig

aan BO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BO zijn verstrekt,

heeft BO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten

volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

7.4. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan BO

verstrekte gegevens en informatie. BO is niet aansprakelijk voor

schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de koper

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij

deze onjuistheid of onvolledigheid voor BO kenbaar behoorde te zijn.

7.5. De koper dient zorg te dragen voor beschikbaarheid van energie en/of

aansluiting op een openbaar transmissienet. Eventuele aansluitkosten

en kosten van leveranties ter zake zijn voor rekening van de koper.

7.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden

uitgevoerd, kan BO de uitvoering van die onderdelen die tot een

volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van

de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.7. Indien de koper constateert of redelijkerwijs kan constateren dat BO

in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit

onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen, aan BO schriftelijk

gemotiveerd kenbaar te maken. BO zal in voorkomende gevallen

door de koper een redelijke termijn worden gegund om, indien

mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor

rekening van de koper tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van

BO zoals bepaald in artikel 10.

7.8. Overeenkomsten die tussen BO en de koper worden gesloten en die

betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren

van diensten aan de koper, waaronder begrepen

onderhoudscontracten en meldkamerabonnementen, worden, tenzij

schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één

jaar.

7.9. Een overeenkomst als bedoeld in lid 7 die is aangegaan voor

bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden

verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt

met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden

voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of

wanneer de koper zijn overeenkomst met BO vervangt door een

overeenkomst van een grotere omvang.

7.10. Een overeenkomst als bedoeld in lid 7 die is aangegaan voor

onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en

onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden

beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes

kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk

een andere opzegtermijn is overeengekomen.

7.11. BO heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 7 tussentijds

op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één

maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de

door de koper verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op

de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als

bedoeld in dit lid is BO niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.12. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per

aangetekende brief- plaats te vinden.

8. Herroeping, ruilen en reclames

8.1. Een consument koper kan binnen zeven werkdagen na aflevering van

de producten of als het om het verrichten van diensten gaat, binnen

zeven werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zonder

boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten en diensten

welke specifiek voor de betreffende koper zijn geproduceerd of

besteld, alsmede software of andere producten waarvan de

verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende

productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product en de

verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte

staat verkeren, kan er na overleg met BO aanspraak gemaakt

worden op het herroepingsrecht. Alle meegezonden documentatie,

garantiebewijzen alsmede al het verpakkingsmateriaal dient te worden

gevoegd bij de retourzending.

8.2. In geval van herroeping is de consument koper verplicht het

ontvangen product binnen 7 werkdagen na de herroeping aan BO

terug te sturen in de staat waarin de consument koper het product

heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn

voor rekening van de consument koper.

8.3. Indien de consument koper van het herroepingsrecht zoals hiervoor

vermeld gebruik heeft gemaakt, zorgt BO binnen 30 dagen zorg voor

terugbetaling van het door de consument koper aan BO betaalde

middels een bank- of giro overschrijving.

8.4. BO is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies

daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het

product ontstaat.

8.5. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst

nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Voorraadproducten

kunnen uitsluitend worden geruild binnen zeven dagen na levering en

in de oorspronkelijke verpakking. Alle speciaal ten behoeve van de

koper door BO ingekochte of geproduceerde producten kunnen niet

worden geruild. Alle kosten verbonden aan het retourneren van

producten aan BO zijn voor rekening van de koper.

8.6. De door BO geleverde diensten worden geacht volledig te zijn

geaccepteerd en akkoord bevonden door de koper indien door de

koper niet binnen zeven dagen na oplevering van de diensten

gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de geleverde

diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd cq. opgeleverd.

8.7. Reclames dienen plaats te vinden uiterlijk binnen zeven dagen na

(op)levering. Het recht op reclame komt na ommekomst van die

termijn te vervallen.

8.8. Ruilen en reclameren is slechts mogelijk onder overlegging van de

originele factuur.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering,

pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige

overeenkomst met BO is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder

mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en

kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met

betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten

werkzaamheden.

9.2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is

overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen,

doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1. Voor door BO geleverde producten geldt uitsluitend de garantie

zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt

vastgelegd. BO vervult gedurende een dergelijke garantieperiode

voor de koper uitsluitend een loketfunctie.

10.2. BO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding

aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet

of grove schuld.

10.3. BO erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of

bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of

omzetderving.

10.4. Indien BO , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te

vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag

gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst

waardoor de schade is veroorzaakt.

10.5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van

garantie in de navolgende gevallen:

- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht,

waaronder reparaties die niet met toestemming van BO of de

fabrikant van het product zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, of indien

deze is gewijzigd of onleesbaar of onherkenbaar is gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming

corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of

nalatig onderhoud.

10.6. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot

schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de

koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen

ontdekken, bij BO schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan

het recht op schadevergoeding vervalt.

11. Vrijwaring

11.1. De koper vrijwaart BO voor aanspraken van derden met betrekking

tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte

materialen, gegevens of informatie, die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

11.2. De koper vrijwaart BO van enige andere aanspraak die derden ter

zake van de uitvoering van een met BO gesloten overeenkomst

tegen BO zouden kunnen doen gelden.

11.3. Indien koper aan BO informatiedragers, elektronische bestanden of

software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers,

elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet virus- of

defectvrij zijn van deze informatiedragers, elektronische bestanden of

software, is de koper aansprakelijk.

11.4. BO vrijwaart de koper voor aanspraken van derden met betrekking

tot rechten van intellectuele eigendom op door BO geleverde

producten.

12. Overmacht

12.1. Ingeval van overmacht is BO niet gehouden haar verplichtingen

jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting

opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke

omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens

de koper geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of

bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen,

brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een

(telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte

communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar

zijn van medewerkers van BO, niet of niet tijdige leveringen van

leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van

enige door koper te verkrijgen vergunning of ontheffing.

12.3. Indien in onderhoudscontracten specifiek is opgenomen dat een

bepaalde werknemer van BO het systeembeheer zal verrichten, is er

tevens sprake van overmacht indien deze werknemer, om welke

reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen

werkzaamheden te verrichten. Het is BO toegestaan alsdan een

andere werknemer de werkzaamheden te laten verrichten.

12.4. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn

partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van

het bepaalde in artikel 7.12, op te zeggen, zonder dat daardoor voor

één van partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

12.5. De koper is, behoudens het bepaalde in lid 4, niet bevoegd de

overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

13. Intellectuele eigendom

13.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele

eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere

uitingen met betrekking tot de producten, diensten en/of de

internetsite berusten bij BO , haar leveranciers of andere

rechthebbenden.

13.2. Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te

brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit

artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigingen zonder uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van BO , haar leveranciers of

andere rechthebbenden.

13.3. Het is de koper verboden enige aanduiding omtrent intellectuele

eigendomsrechten uit of van de door BO geleverde producten te

verwijderen en/of te wijzigen.

13.4. Het is BO toegestaan technische maatregelen te nemen ter

bescherming van haar producten en diensten, met name software.

Indien BO door middel van technische bescherming haar producten

en/of diensten heeft beveiligd, is het de koper niet toegestaan deze

beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.

13.5. Alle door BO aan de koper verstrekte stukken, zoals rapporten,

adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,

software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om door de koper te

worden gebruikt voor het door de koper met BO overeengekomen

doel en mogen door de koper zonder voorafgaande toestemming van

BO door haar niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,

worden verpand noch op andere wijze worden bezwaard, of ter kennis

van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte

stukken anders voortvloeit. Het intellectuele eigendom op deze

stukken berust bij BO en deze stukken zijn en blijven ook eigendom

van BO, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

13.6. De technieken en applicaties die door BO worden of zijn toegepast

ten behoeve van het voor de koper vervaardigde, mogen door BO

ook op andere producten worden toegepast cq. ten behoeve van

andere kopers worden gebruikt. BO heeft het recht de door de

uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere

doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke

informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

13.7. In geval van schending van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal de

koper aan BO verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van

€ 5.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van

€ 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het vorenstaande

laat onverlet het recht van BO om in plaats van de boete de ter zake

werkelijk geleden schade op de koper te verhalen.

14. Ontbinding

14.1. BO kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder

rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de koper

-al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt,

indien de koper in staat van faillissement wordt of is verklaard of

anderszins insolvent is geraakt of dreigt te raken, of indien de onderneming van de koper wordt geliquideerd of beëindigd.

BO zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

14.2. BO kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke

ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt

dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de

overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen.

14.3. Bedragen die BO heeft gefactureerd of nog zal factureren in

verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst

heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en

worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst

direct opeisbaar.

15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als

dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de

aard van de informatie.

15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke

uitspraak, BO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet

of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en BO

zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is

BO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is

de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op

grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Dit geldt wederzijds,

indien koper gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien

Uit aanbiedingen, acties en/of offertes van BO of

overeenkomsten die

met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt